İçerik Ekle...
İçerik Ekle...

  

  Amaç ve Görevler

  

     Enstitünün kuruluş amacı: Devlet sınırları dahilindeki tarımsal alanlarda günün gerçeklerine uygun olarak bilimsel ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını yayımlamaktır.


     Enstitünün başlıca görevler şunlardır: 

(1) Tarımsal Araştırma politikası ilke ve hedeflerine uygun araştırma projeleri hazırlamak,yönetmek ve izlemek;

(2) Devletin tarım politikası ve kalkınma planlarında yer alması gereken tarımsal araştırma politikasının ana hedef ve ilkelerini belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak;

(3) Sonuçlanan araştırma projelerinin bilimsel ve teknik raporlarını hazırlamak; değerlendirmek ve yayımlamak; seminer, konferans düzenlemek ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak;

(4) Genetik stokları tesis etmek; ülkenin bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarını korumak; geliştirmek ve kayıtlarını tutmak;

(5) Dış ülkelerde üretilen yeni bitki çeşitlerinin ülke şartlarına uygunluklarını saptamak amacıyla araştırma ve adaptasyon çalışmaları yapmak; 

(6) Yurt içinde uygulanmakta olan üretim metotlarının elverişliliğini saptamak; uygun görülen araştırma sonuçlarının ilgili dairelerle işbirliği yapmak suretiyle çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak;

(7) Dış ülkeler ve uluslararası diğer kuruluşlar ile materyal ve bilgi mübadelesi yapmak;

(8) Tarımsal üretimde kullanılacak modern alet, makine, ilaç ve gübre gibi tarımsal girdileri denetlemek; incelemek ve geliştirilmesini sağlamak;

(9) Ülkenin tarımsal kalkınma plan ve programlarına veriler hazırlamak;

(10) Ülkede üretilen bitkisel ve hayvansal mamul ve yan mamullerin standartları ile ilgili araştırmalar yapmak ve kalite kontrol yöntemlerini ortaya koymak;

(11) Tarım alanındaki teknolojik gelişmelerin izlenmesine olanak sağlamak ve uluslararası tarımsalyayınlardan yararlanarak çiftçilerin eğitilmelerine yardımcı olmak için Enstitü bünyesinde bir kütüphane kurmak; ve

(12) Tarımsal amaçlara yönelik yeterli sayıda laboratuarlar kurmak ve çalıştırmak.