İçerik Ekle...
İçerik Ekle...

Sayı : 62 / 1988

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

(72/2005 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

 

MADDE DİZİNİ:

 

       BİRİNCİ KISIM – GENEL KURLLAR.

Madde   1.   Kısa isim.

Madde   2.   Tefsir.

Madde   3.   Enstitünün kuruluş amacı.

 

       İKİNCİ KISIM – KURULUŞ VE GÖREVLER.

Madde   4.   Enstitünün kuruluşu.

Madde   5.   Enstitünün görevleri.

Madde   6.   Konseyin oluşumu ve çalışma esasları.

Madde   7.   Konseyin görevleri.

Madde   8.   Danışma biriminin toplantıya çağrılması.

 

       ÜÇÜNCÜ KISIM – DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARLA İLGİLİ KURALLAR.

Madde   9.   Döner sermaye ile çalıştırılabilecek kuruluşlar.

Madde  10.  Döner sermayeli kuruluşların faaliyet alanları ile yetki ve görevleri.

Madde  11.  Harcama yerleri.

Madde  12.  Bütçe hazırlanması ve uygulanması.

Madde  13.  Yönetme yetkisi.

 

       DÖRDÜNCÜ KISIM – MALİ KURALLAR.

Madde  14.  Enstitünün gelirleri.

Madde  15.  Enstitünün giderleri.

 

       BEŞİNCİ KISIM – ÇALIŞMA ESASLARI

Madde  16.  Yönetim

Madde  17.  Enstitünün sorumluluğu ve Daireler arası işbirliği.

Madde  18.  Yetki devri.

Madde  19.  Sözleşmeli personel.

 

       ALTINCI KISIM –ÇEŞİTLİ KURALLAR.

Madde  20.  Kadrolar – Birinci Cetvel.

Madde  21.  Hizmet şemaları – ikinci Cetvel.

 

 

 

 

       YEDİNCİ KISIM – SON KURALLAR.

Madde  22.  Yürütme yetkisi.

Madde  23.  Yürürlüğe giriş.

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, aşağıdaki Yasayı yapar:

 

BİRİNCİ KISIM

 Genel Kurallar

 

Kısa isim

1.

Bu Yasa, Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir.

 

Tefsir

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

 "Bakan", Tarım işleri ile görevli Bakanı anlatır.

 "Bakanlık", Tarım işleri ile görevli Bakanlığı anlatır.

 "Devlet", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

 "Enstitü", Tarımsal Araştırma Enstitüsünü anlatır.

 "Konsey"', Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma Konseyini anlatır.

 "Müdür", Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürünü anlatır.

 "Müsteşar", Tarım işleri ile görevli Bakanlığın Müsteşarını anlatır.

 "Ülke" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sınırları dahilindeki toprak parçasını anlatır.

 

Enstitü-nün kuruluş amacı

3.

Enstitünün kuruluş amacı, Devlet sınırları dahilindeki tarımsal alanlarda günün gerçeklerine uygun olarak bilimsel ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını yayımlamaktır.

 

  DEVAMI İÇİN TIKLA.......