ENSTİTÜNÜN AMACI

Tarımsal Potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak için ülke sınırları dahilindeki tarımsal alanlarda günün gerçeklerine uygun olarak ihtiyaç duyulan bilimsel ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını yayımlamaktır.

Enstitünün başlıca görevler şunlardır: 

(1) Tarımsal Araştırma politikası ilke ve hedeflerine uygun araştırma projeleri hazırlamak, yönetmek ve izlemek;

(2) Devletin tarım politikası ve kalkınma planlarında yer alması gereken tarımsal araştırma politikasının ana hedef ve ilkelerini belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak;

(3) Sonuçlanan araştırma projelerinin bilimsel ve teknik raporlarını hazırlamak; değerlendirmek ve yayımlamak; seminer, konferans düzenlemek ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak;

(4) Genetik stokları tesis etmek; ülkenin bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarını korumak; geliştirmek ve kayıtlarını tutmak;

(5) Dış ülkelerde üretilen yeni bitki çeşitlerinin ülke şartlarına uygunluklarını saptamak amacıyla araştırma ve adaptasyon çalışmaları yapmak; 

(6) Yurt içinde uygulanmakta olan üretim metotlarının elverişliliğini saptamak; uygun görülen araştırma sonuçlarının ilgili dairelerle işbirliği yapmak suretiyle çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak;

(7) Dış ülkeler ve uluslararası diğer kuruluşlar ile materyal ve bilgi mübadelesi yapmak;

(8) Tarımsal üretimde kullanılacak modern alet, makine, ilaç ve gübre gibi tarımsal girdileri denetlemek; incelemek ve geliştirilmesini sağlamak;

(9) Ülkenin tarımsal kalkınma plan ve programlarına veriler hazırlamak;

(10) Ülkede üretilen bitkisel ve hayvansal mamul ve yan mamullerin standartları ile ilgili araştırmalar yapmak ve kalite kontrol yöntemlerini ortaya koymak;

(11) Tarım alanındaki teknolojik gelişmelerin izlenmesine olanak sağlamak ve uluslararası tarımsal yayınlardan yararlanarak çiftçilerin eğitilmelerine yardımcı olmak için Enstitü bünyesinde bir kütüphane kurmak; ve

(12) Tarımsal amaçlara yönelik yeterli sayıda laboratuvarlar kurmak ve çalıştırmak.